جستجو کردن

درباره ما

در مسیر تجارت، محصول انار و مشتقات آن را برای کسب و کار انتخاب کردم، که از تاریخ 1402/08/15 شروع شد. برنامه هایی برای بازاریابی و بازارسازی برای جذب مشتریان بیشتر و تولید محتوای بهتر پیش رو دارم تا بتوانم با توکل به خدا، بازارِ نه تنها استان بلکه ایران و در نهایت صادرات را به عهده بگیرم این برنامه شامل ارتباط با اقوام و آشنایان در مرحله اول و پس آن ارتباط با واسطه ها در شهرها و استانهای دیگر و فروش به عمده فروش و تاجران دیگر میشود به امید اینکه بتوانم در این مسیر ثابت قدم باشم.

درباره ما

در مسیر تجارت، محصول انار و مشتقات آن را برای کسب و کار انتخاب کردم، که از تاریخ 1402/08/15 شروع شد. برنامه هایی برای بازاریابی و بازارسازی برای جذب مشتریان بیشتر و تولید محتوای بهتر پیش رو دارم تا بتوانم با توکل به خدا، بازارِ نه تنها استان بلکه ایران و در نهایت صادرات را به عهده بگیرم این برنامه شامل ارتباط با اقوام و آشنایان در مرحله اول و پس آن ارتباط با واسطه ها در شهرها و استانهای دیگر و فروش به عمده فروش و تاجران دیگر میشود به امید اینکه بتوانم در این مسیر ثابت قدم باشم.